Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

Iskra z fínskeho zlatokopeckého ohňa preskočila aj do iných štátov strednej a západnej Európy, ba i za jej hranice. Ešte v období Československa sa u nás zakorenila myšlienka usporiadať súťaž v ryžovaní zlata. Uskutočnila sa už v roku 1979. Zorganizovala ju hŕstka nadšencov z ústredného geologického ústavu neďaleko malej dedinky Slaník pri Strakoniciach na brehu zlatonosnej Otavy. Sprvu sa súťažilo len v dvoch kategóriách - profesionáli a amatéri. Až neskôr boli tieto kategórie rozdelené na muži, ženy a juniori.

Táto súťaž sa stala veľmi populárna, a tak sa začala organizovať jeden rok v Čechách, druhý na Slovensku pod záštitou Geologického ústavu Dionýza Štúra. V roku 1981 prebehla druhá súťaž na svahoch Nízkych Tatier v Jasení. Potom v roku 1983 na Otave a roku 1985 na Magurke pod Nízkymi Tatrami. Vtedy sa už dalo hovoriť o tradícii a o novom športe. V júli roku 1989 sa uskutočnila súťaž v Kremnici na Zlatom potoku, v roku 1991 na rieke Blanici a neskôr v roku 1992 na rieke Rimavici pri Kokave nad Rimavicou. Ale to už sa začala písať novodobá história zlatokopectva na Slovensku. Súťaž na Rimavici prebehla ešte pod federálnou zaštitou česko-slovenských zlatokopov a organizoval ju hlavný predstaviteľ slovenských zlatokopov dr. Pavel Hvožďara z Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Zúčastnili sa na nej aj zahraniční pretekári z Rakúska, Holandska a Švajčiarska. No už 11.-13. júna 1993 sa uskutočnili na mestskom kúpalisku v Zlatých Horách majstrovstvá republiky, ako majstrovstvá Slovenskej Republiky a Českej Republiky a za bohatej medzinárodnej účasti.

Po rozdelení Česko-Slovenska v roku 1993 sa aj Československá federácia zlatokopov rozdelila na dve samostatné národné asociácie Slovenskú národnú asociáciu a Českú národnú asociáciu. Riadiacim orgánom asociácie je prezídium, na čele ktorého stojí prezident. Členov prezídia tvoria zástupcovia stredísk (klubov a cechov) z celého Slovenska, ktoré zastupujú niekoľko desiatok registrovaných zlatokopov. Každé stredisko si organizuje svoj vlastný zlatokopecký život, ale usporadúvajú sa aj spoločné podujatia. Každoročne sa uskutočňuje viacero regionálnych súťažných stretnutí, ale aj voľných ryžovaní v prírode, spojených s turistikou.

Rozpadom Česko-Slovenska a vznikom národných zlatokopeckých asociácií spolupráca medzi slovenskými a českými zlatokopmi nezanikla. Každoročne spoločné národné majstrovstvá sa organizujú jeden rok na Slovensku a druhý v Čechách.

 Vznik asociácie

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV vznikla na základe uznesenia, prijatého na Valnom zhromaždení zlatokopov za Slovenska, ktoré sa konalo pri príležitosti Majstrovstiev republík v ryžovaní zlata v roku 1994 v Českej republike v Pikoviciach.

Jej registrácia, ako združenia záujmového spolku prebehla na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 24.03.1995. Registrácii predchádzala intenzívna organizačná činnosť prípravného výboru a predsedov niektorých regionálnych klubov, resp. cechov. Ich aktivita bola zameraná najmä na vypracovanie stanov Asociácie, hlavného dokladu pre registráciu.

Prípravný výbor pracoval v zložení: Doc. Pavel Hvožďara Csc. - zástupca slovenských zlatokopov v bývalej Československej asociácie zlatokopov, ing. Milan Urbánek - predseda Hodrušského klubu zlatokopov a RNDr. Ján Prcúch za Bratislavský klub zlatokopov.

autor: ing. Miroslav Urbánek
zdroj: Ročenka SAZ 1995

 

 

Majstrovstvá republiky 2023 podporili: